Výchovný poradce školy

Ing. Jitka Holasová

e-mail: reditel@skolaprachovice.cz

konzultační hodiny: vždy po domluvě


pomocný výchovný poradce

1. stupeň: Mgr. Alena Machová

2. stupeň: Ing. Jana Apltauerová


Činnost výchovného poradce

- ve spolupráci s třídními učiteli řeší záležitosti chování a prospěchu dětí ( klima ve třídě, problémové chování - šikana, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupráce s odbornými pracovišti...)

- zodpovídá za kariérové poradenství, volbu povolání a přijímací řízení

- konzultuje problémy s rodiči a dětmi

- vede přehled o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami


další informace naleznete zde:

                                            PPP Chrudim

                                            PPP Pardubice

                                            logopedie

                                            Autismus, Aspergerův syndrom


Další informace o problémových oblastech najdete na následujících internetových stránkách:Metodik prevence školy

Ing. Jana Apltauerová

email: apltauerova.jana@skolaprachovice.cz

Možnost konzultace dle předchozí dohody na výše uvedené mailové adrese

Výčet hlavních činností ŠMP:

- sestavuje Minimální preventivní program a další plány pro preventivní aktivity ve škole,

- spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, pedagogicko-psychologickou poradnou, okresním a krajským metodikem prevence, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky v oblasti prevence rizikových chování

- s pomocí třídních učitelů mapuje výskyt rizikového chování ve škole

- řeší a eviduje rizikové chování ve škole

- ve spolupráci s ostatními vyučujícími zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky

- poskytuje materiály a informace všem učitelům k problematice primární prevence

Mezi hlavní oblasti rizikového chování patří problematika závislostí (návykové látky, virtuální realita, sociální sítě, internet), agresivního chování (šikana, sebepoškozování, vandalismus), záškoláctví, poruch příjmu potravy, syndromu týraného dítěte, krádeží a bezpečného chování v dopravě

Organizace poskytující pomoc rodinám ve složité životní situaci:

Středisko výchovné péče Archa Chrudim - https://www.archa-chrudim.cz/

Středisko výchovné péče Pyramida Pardubice - https://svppyramida.cz/

Šance pro tebe, z.s. - https://www.sance.chrudim.cz/lokalita-zapad/

Poradna pro rodinu Pardubického kraje - pobočka Chrudim, https://www.poradnapardubice.cz/

Centrum J. J. Pestalozziho - Krizové centrum Chrudim https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim