Metodik prevence školy

Ing. Jana Apltauerová

email: apltauerova.jana@skolaprachovice.cz

Možnost konzultace dle předchozí dohody na výše uvedené mailové adrese

Výčet hlavních činností ŠMP:

- sestavuje Minimální preventivní program a další plány pro preventivní aktivity ve škole,

- spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, pedagogicko-psychologickou poradnou, okresním a krajským metodikem prevence, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky v oblasti prevence rizikových chování

- s pomocí třídních učitelů mapuje výskyt rizikového chování ve škole

- řeší a eviduje rizikové chování ve škole

- ve spolupráci s ostatními vyučujícími zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky

- poskytuje materiály a informace všem učitelům k problematice primární prevence

Mezi hlavní oblasti rizikového chování patří problematika závislostí (návykové látky, virtuální realita, sociální sítě, internet), agresivního chování (šikana, sebepoškozování, vandalismus), záškoláctví, poruch příjmu potravy, syndromu týraného dítěte, krádeží a bezpečného chování v dopravě

Organizace poskytující pomoc rodinám ve složité životní situaci:

Středisko výchovné péče Archa Chrudim - https://www.archa-chrudim.cz/ 

Středisko výchovné péče Pyramida Pardubice - https://svppyramida.cz/

Šance pro tebe, z.s. - https://www.sance.chrudim.cz/lokalita-zapad/

Poradna pro rodinu Pardubického kraje - pobočka Chrudim, https://www.poradnapardubice.cz/

Centrum J. J. Pestalozziho - Krizové centrum Chrudim https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim