Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167, odst. 1 šk. zákona). Proto se obracíme na rodiče žáků ŽŠ Prachovice, aby využívali této možnosti a podíleli se na správě školy svých dětí, podávali své návrhy, připomínky a podněty týkající se jejího provozu. Případné dotazy, problémy či jakékoliv záležitosti související se ZŠ Prachovice sdělte členům školské rady.

členové školské rady:

Mgr. Bohuslava Čepová

Mgr. Dita Bořilová

Ing. Jan Janíček

Tereza Vomočilová

Ing. Jana Apltauerová

Mgr. Jitka Horynová