Zápis do 1. třídy


V přiloženém dokumentu naleznete informace k zápisu ke školní docházce do ZŠ Prachovice pro školní rok 2024/25.Proč právě volba naší školy je ta pravá?

Základní vzdělání je základním stavebním pilířem k velké stavbě života. Proto naše škola dává důraz na kvalitní stavební materiál - dobrou přípravu na další vzdělávání s uvědoměním si nutnosti významu vzdělání pro život vůbec.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje intenzívní a individuální přístup s volbou správných metod a postupů práce k jednotlivým žákům. Vytvoření bezpečného, přátelského a zároveň podnětného klima pro vzdělání je samozřejmostí. Vycházíme především z poznání rodinného prostředí a těsné spolupráce školy - rodiny - obce. Preventivními opatřeními proti patologickým jevům se snažíme naše žáky nasměrovat ke správnému stylu života s důrazem na ochranu životního prostředí.

Jednou ze stěžejních zásad pro naši práci je vytvoření vztahu důvěry mezi učitelem a žákem, který posilujeme při mimoškolních aktivitách, kroužcích a při projektových dnech. Málopočetné třídy umožňují vzájemnou spolupráci mezi ročníky a tím i snadnější adaptaci pro nové žáky.

Vstřícný přístup zřizovatele k aktivitám školy jeho další spolupráce je zjevná už na celkovém venkovním vzhledu školy a jejím okolí a v postupné vnitřní renovaci. Prostory školy (tělocvična) slouží též ke sportovním účelům v obci, schůzkám seniorů a jako detašované pracoviště ZUŠ Heřmanův Městec.