Geologická exkurze - 2. stupeň (4. 11. 2019)

První listopadové pondělí nám přálo počasí. Díky projektu MAP II ORP Chrudim měli všichni žáci druhého stupně příležitost poznat horninu granodiorit. Jedná se o žulu s vysokým množstvím křemene. Celodenní exkurze probíhala na Skutečsku. Nejdříve se žáci seznámili s historií těžby v muzeu kamene, poté absolvovali procházku ŽULOVÁ STEZKA, kde pozorovali vlivy člověka na krajinu a na závěr shlédli aktivní činnost v lomu Ctětín. Za spolupráci děkujeme panu Mgr. Douckovi z Vodních zdrojů Chrudim.

4. 11. 2019 (MH)

Pro navazování dalších poznatků týkajících se geologické exkurze na Skutečsku a rozvíjení mezipředmětových vazeb je pro žáky nejen druhého stupně vytvořený edukační koutek s informačními zdroji ve formě mapek, letáčků, vzorků hornin i minerálů a podnětných otázek. Toto studijní místo vzniklo pro podporu samostudia žáků a nachází se v prostorách mezi učebnami druhého stupně.

Po proběhlé geologické exkurzi se i nadále věnujeme upevňování učiva o horninách nejen v hodinách vyučovacích předmětů přírodopis a zeměpis. Žáci mají příležitost zapojit se komunikací v anglickém jazyce do bádání na úrovni mezinárodní spolupráce se španělskými a francouzskou školou v projektu Old mines and quarries in new times = Staré doly a lomy v nových časech. Tento projekt realizujeme od září 2019 v rámci platformy eTwinning.

6. 11. 2019 (MH)